Google+
Megosztás
Megosztás
Levélküldés
Ajánlja tovább oldalunkat
Youtube

Játékszabályzat

Czinkóczky Implant Központ 20. születésnapi nyereményjáték részvételi feltétele és játékszabályzata

 

  1. A játék szervezője

A Nyerjen Ön is ajándék Implantátumot a 20 éves Czinkóczky Implant Központban elnevezésű nyereményjáték – Továbbiakban: Játék –  szervezője a Czinkóczky Implant Központ Kft. (1088, Budapest, Bródy Sándor utca 28. fszt. 1.) – Továbbiakban Szervező

 

  1. A játékban részt vevő személyek:

2.1 A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár, a 2.3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy – Továbbiakban Játékos – vehet részt, aki a játékszabályzat 3. pontban írt időtartama alatt legalább egy implantátum beültetésen átesett a Szervező által üzemeltetett fogászati rendelőben.

A Játékos a fogászati kezelés elvégeztetésével elfogadja a jelen játékszabályzatban írt valamennyi feltételt.

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is részt vehet a játékban, abban az esetben, ha ezen idő alatt több alkalommal volt fogászati implantátum beültetése.

2.3 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosokat. A kizárt Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 

  1. A játék időtartama

A játék 2019.03.18. napján 08:00 órakor kezdődik és 2019.05.31. napján 14 óra 00 percig tart.

 

  1. A játék definíciója, és menete

4.1. A Szervező a 20. születésnapja alkalmából „Nyerjen Ön is ajándék Implantátumot” néven hirdet játékot.

4.2 A játék menete

Szervező a Játék teljes időtartama alatt, minden implantátum beültetésen megjelent Pácienst regisztrál. A regisztrálás a kezelést követően, számlázással egy időben a recepción, a Szervező munkatársa által, automatikusan történik. Minden 20. beültetett implantátummal rendelkező regisztrált Páciens jogosult az ajándék implantátum beültetésre. A játék nyertesének esetében, nem kerül kiszámlázva a játékra történő regisztrálást megelőző implantátum beültetés díja. Minden nyertes Páciens csak olyan márkájú és értékű ajándék implantátumra jogosult, amit a nyereményt megelőző kezelésen beültettek számára.

A Szervező, a fogászati rendelő recepcióján a játék ideje alatt, jól látható módon feltünteti azt, hogy éppen hány érvényes beültetett implantátummal rendelkező Páciens regisztrációnál tart a játék. Abban az esetben, ha a Regisztrált Páciensekbe beültetett implantátumok száma eléri a 20-at, a Szervező nyertest hirdet, és azonnal újrakezdi a Regisztrált beültetett implantátumok számolását.

4.3 A Szervező a nyertes Játékosok nevét és a nyereményátadás során készült fotókat, videókat korlátlanul közzéteszi az általa üzemeltetett közösségi oldalon és honlapon.  Ehhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja vagy jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

  1. Nyeremény átadása

5.1. A Játék során, minden 20. beültetett Implantátumml rendelkező Játékos kezelési díjából azonnal, a kezelést követően levonásra kerül a nyeremény beültetett Implantátum díja. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

5.2. A Nyeremény készpénzre nem váltható, ás másra nem ruházható át.

 

  1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

  1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

  1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik, hogy: – az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni; – a nyertes játékosok nevét és fotóját, valamint a nyertesről készült videót  a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook és weboldalán.

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2 Nyertesek nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3 Minden nyertes Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készül, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

8.1.4 A Játékosok a részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 28. fszt. 1. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.4 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 28. fszt. 1.

8.5 A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.

8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

 

  1. Vegyes rendelkezések

9.1 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

9.2 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodások estén.

9.3 Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve

9.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben, külön értestés nélkül megváltoztassa.

A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban.

9.5 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2019. március 18.

Az ínygyulladás gyakran előforduló probléma a kismamáknál?

Az ínygyulladás bizony olyan probléma, amelyre a terhesség során fokozottan kell figyelnünk, azonban fontos tudnunk, hogy nem a terhesség a ...

» Katt ide a folytatásért

Miért jobb a csavarozott fogpótlás, mint a cementezett, ha implantátumokra készítik?

A cementezett fogpótlás legtöbbször pontosan olyan módon kerül rögzítésre, mint a természetes fogak esetében. Az implantátumokba csatlakoztatott ...

» Katt ide a folytatásért

Honnan tudom, hogy elrontott fogászati implantációs eset vagyok?

Azt, hogy elrontott fogászati implantációs eset, nem kell, hogy tudja. Csupán azt lehet tudni, hogy esetleg valami nincs rendben ...

» Katt ide a folytatásért

Tegye meg az első lépést…

recepció
Kérjen visszahívást!
Foglaljon időpontot!