ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

        I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Czinkóczky Implant Központ Kft. (Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

      II. Fogalom meghatározások

 1. Szolgáltató (Megbízott): A Czinkóczky Implant Központ Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139. A. lph. I. em., cégjegyzékszáma: 01- 09-863394, adószáma: 13594763-1-41).

A Szolgáltató fogászati szolgáltatásokat nyújtó magánrendelő, amely csak térítésköteles ellátást végez. A mindenkori aktuális árlista elérhető a https://www.czinkoczky-  fogbeultetes.hu/araink/ oldalon, valamint a rendelő recepcióján.

A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

 1. Megrendelő (Megbízó): az egyedi szolgáltatási (megbízási) szerződésben, azaz a továbbiakban itt a Kezelési Tervben (KT) vagy egyéb a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens.

     

       III. A felek közötti szerződéses jogviszony tartalma

 1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok), ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező “Kezelési Terv szerinti tartalommal határozzák meg.
 2. Amennyiben a KT mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a jelen szerződéses feltételek szerint kerül sor, a mindekori aktualizált KT-ben rögzített egyéb kiegészítő feltételek szerint.
 3. A KT azon a napon lép hatályba, amikor a Megrendelő az első konzultációt és a Kezelési Terv elkészítését megelőzően a „Páciens törzsadatok”, valamint az „Általános tudnivalók” megnevezésű dokumentumokat aláírja.
 4. A „Páciens törzsadatok” dokumentum a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlap, melynek hiánytalan kitöltése Megrendelő felelőssége. Amennyiben az hiányos, vagy valótlan adatokat tartalmaz, az abból eredő károkért, következményekért a Szolgáltató felelőssége teljes mértékben kizárt.
 5. A Megrendelő a „Páciens törzsadatok”, valamint az „Általános tudnivalók” megnevezésű dokumentumok és/vagy a jelen ÁSZF aláírásával az egészségügyi és személyes adatok rögzítéséhez és a rögzített adatoknak a kezelések céljából történő kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.A Kezelési Terv a Szolgáltató javaslatán alapul, de amennyiben a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik, ez a Kezelési Terv Megrendelő általi kifejezett jóváhagyását jelenti, amelytől a Szolgáltató jogosult önállóan orvosilag indokolt esetben eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles előzetesen a Megrendelővel azt egyeztetni. Mindezek függvényében a Kezelési Tervvel együtt kalkulált árajánlat automatikusan módosulhat a beavatkozás költségeinek függvényében. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem fogadja el a módosításokat, joga van kártérítési kötelezettség nélkül megszakítani a további kezeléseket.
 6. A fogászati, műtéti beavatkozások szövődménymentességét egyetlen orvos sem garantálhatja, ezért a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a leggondosabb orvosi ellátás után is kialakulhatnak szövődmények, amelyeknek a kezelése külön kezelésnek minősül, nem része a Kezelési Tervvel együtt kalkulált árajánlatban foglaltaknak.
 7. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a KT szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az
  ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.
 8. A KT aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesítheti változatlan formában ill. tartalommal a Megrendelő részére, melyet azonban saját döntése alapján jogosult változatlan áron vagy kiegészített díjjal tovább értékesíteni a Megrendelő felé.
 9. A kezelések során a Megrendelő saját felelősségére bármikor kérheti a kezelés megszakítását, későbbi időpontban történő folytatását vagy a kezelés megszűntetését. Ilyenkor a Megrendelő csak azt a kezelési és fogtechnikai díjat köteles megfizetni. amelyet ezen kérése írásban való megtételéig igénybe vett. A megtérítendő fogtechnikai díj alatt értendő a már megmunkálás alatt levő, de el nem készült, át nem adott mű anyagköltségének megtérítése is.
 10. Ha a Megrendelő egy a Szolgáltató által megkezdett kezelést a 9. pontban meghatározottak szerint megszakít, azt másik Szolgáltatónál folytatja, majd ismét a korábbi Kezelési Tervben foglaltak szerint azt a Szolgáltatónál kívánja ismét folytatni, Szolgáltató nem köteles azt elvállalni.
 11. A Szolgáltató jogosult a kezelést kártérítési kötelezettség nélkül megszakítani, ha a Megrendelő egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, továbbá ha a Megrendelőnek lejárt tartozása van a Szolgáltatóval szemben.
 12. A Szolgáltató jogosult az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztatni, amelyről Szolgáltató ésszerű időben köteles Megrendelőt tájékoztatni.

       IV. A szolgáltatás ellenértéke

 1. A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket honlapján és a rendelőiben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. A Szolgáltató a közvetített szolgáltatások értékéért nem felel, az a mindenkori alvállalkozó díjszabáson alapul, melyről a Megrendelőt legkésőbb a kezelés megkezdésekor szóban vagy írásban tájékoztatja.
 2. A KT szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a KT-ben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.
 3. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja a kezeléskor fizetendő. A KT szerint az aktuális díjjegyzék figyelembevétele mellett átalány díjazás is megállapítható.
 4. Fogtechnikai anyagok szolgáltatása esetén ezek költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor fizetendő.
 5. A végleges fogtechnikai munkák készítése esetén a lenyomatvételkor 50% előleget szükséges megfizetni. A fennmaradó 50% a fogpótlások szájba helyezésekor fizetendő, függetlenül attól, hogy ideiglenes vagy végleges rögzítésre kerül sor.
 6. Az implantációs műtéti költséget a beavatkozás napján a Szolgáltató recepcióján előre, vagy banki átutalással az adott kezelés napjáig szükséges megfizetni.
 7. A KT szerint díj- és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség egyoldalú változtatására. Ettől függetlenül a KT-ben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, (pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység), az esetleges további Megrendelői igények teljesítéséből származó többletköltségek, valamint az időközben felemerült díj-, és anyagköltség változás miatt is.
 8. Megrendelő az egyes kezelés(ek) befejezésekor az aktualizált KT-en aláírásával igazolja a Szolgáltató teljesítését, Szolgáltató ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja. Szolgáltató jogosult a számlát, annak mellékletét postai úton megküldeni a Megrendelő részére.

       V.Fizetési feltételek

 1. Az előző pontok alapján kiállított számlák, a számla keltének napján hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a Megrendelő által nem ismert adatot is tartalmaz, Szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.
 2. Ha egy adott kezelési alkalom során a Megrendelő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, köteles tartozáselismerő nyilatkozatot aláírni. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelmes teljesítés (fizetés) beálltakor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.
 3. Ha a fenti pont szerinti fizetési késedelem a 14 napot meghaladja, Szolgáltató jogosult követelését fizetési meghagyásos eljárás útján behajtani. Az eljárással kapcsolatos valamennyi költség Megrendelőt terheli.

 

      VI.Jótállás

  

 1. Szolgáltató az általa végzett fogászati munkákra a törvényi kötelezettségen túl az alábbi jótállási időtartamot vállalja:
 • az implantátumokra a gyártó céggel közösen ún. örökélet, ide nem értve az azzal kapcsolatos munkavégzést (fogászati, fogtechnikai, szájsebészeti), amelyre Szolgáltató 10 év jótállást vállal,
 • implantátumokra rögzített fogpótlásokra 10 év,
 • rögzített, nem implantációs fogpótlásokra 5 év,
 • tömésekre 2 év,
 • fogfehérítésre ún. színtartóssági jótállást.
 1. Az 1. pontban meghatározott egyes jótállási időtartamot Szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén vállalja:
 • az általa javasolt megfelelő szájhigiéniai protokoll betartása,
 • évenkénti kontrollvizsgálat és panorámaröntgen felvétel,
 • a kontrollvizsgálatok során javasolt kezelések elvégzése a Szolgáltató által ajánlott határidőn belül,
 • az esetlegesen fennálló tartozások kiegyenlítése.
 1. Az 1. pontban meghatározott jótállási időtartam nem érvényesíthető az alábbiak esetén:
 • káros szokások miatt kialakuló elváltozások (éjszakai fogcsikorgatás, rossz szájhigiénia, dohányzás, alkohol és/vagy drog fogyasztása, stb.)
 • szándékos károkozások,
 • a nem rendeltetés szerinti használatból, illetve balesetből eredő sérülések,
 • az íny visszahúzódik, vagy a csont leépül,
 • koronával, híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére,
 • más orvos, vagy rendelő által elvégzett kezelések,
 • időközben kialakult betegségek miatti állapotromlás (pl. rövid idő alatt nagy súlyveszteség, vagy nagyfokú hízás, anyagcsere betegség, cukor betegség),
 • a fogorvosi kezelésekkel nem összefüggő egyéb betegségek.
 1. A jótállás érvényesítése:
 • a minőségi kifogást annak észlelését követően haladéktalanul, de kizárólag előzetes időpont egyeztetés után, személyesen lehet bejelenteni a Szolgáltató székhelyén,
 • a minőségi kifogás bejelentését követően a Megrendelő köteles ellenőrző vizsgálaton résztvenni, szükség esetén a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani és minden, a minőségi kifogással kapcsolatos információt a Szolgáltató részére megadni, amelyről Szolgáltató jegyzőkönyvet készít,
 • a jótállással kapcsolatos orvosi beavatkozás a Szolgáltató székhelyén történik, az ehhez kapcsolódó utazási és egyéb (pl. szállás, távolléti díj) díjat Szolgáltató nem téríti meg,
 • Szolgáltató nem téríti meg a minőségi kifogással érintett, más fogászati szolgáltatónál elvégeztetett kezelések költségeit.

 

VII. Adatvédelem, tájékoztatás

 1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a KT-hez mellékelt, általa aláírt Páciens Karton elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.
 2. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy a Személy- és Vagyonvédelmi, valamint Magánnyomozói Tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Szvmt.) rendelkezéseinek megfelelően biztonsági okokból a Szolgáltató recepcióján, a páciens váróban, a rendelő folyosón, a műtőben és a kezelő helyiségeiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrségi vagy bírósági eljárás keretében jogosult bemutatni. Szolgáltató biztosítja a jogot a Megrendelő részére, hogy minden egyéb vagy eltérő adatkezeléssel kapcsolatban kérésére személyesen és írásban nyilatkozatot tegyen a Szolgáltató helyiségében.
 1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.
 1. A Szolgáltató a rendelőben kifüggeszti az egészségügyi és személyes adatokra vonatkozó adatkezelési, valamint betegjogi tájékoztatót.
 1. A Szolgáltató törekszik a környezet védelmére, ezért valamennyi betegdokumentáció Megrendelő által történő aláírása (Paciens Karton, műtéti és egyéb beleegyező nyilatkozatok, GDPR hozzájárulás) elektronikusan történik. Szolgáltató betegnyilvántartó rendszere az így aláírt betegdokumentációt a Megrendelő által megadott e-mail címre automatikusan megküldi. Amennyiben Megrendelő erre kifejezetten nem tart igényt, azt az elektronikus aláírás megtételekor a Szolgáltató részére jeleznie szükséges.
 1. Szolgáltató az általa készített képalkotó vizsgálatok eredményét Megrendelő részére, Megrendelő kifejezett kérése esetén kizárólag a Szolgáltató által biztosított adathordozón (pendrive), külön térítési díj ellenében, a mindenkori aktuális árlistában meghatározottak szerint biztosítja; személyesen az előzetesen egyeztetett időpontban a rendelő recepcióján, vagy postai úton a e-mail címen írásban történt igénybejelentést követően.
 1. Szolgáltató az általa okozott károkért a polgári jog rá vonatkozó általános szabályai szerint köteles helytállni.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a KT-t és minden egyéb, szolgáltatással kapcsolatos dokumentációt aláíró személy az eljáró Szolgáltatónál aláírásra jogosult személy.
 1. Megrendelő a KT aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.
 1. Jelen ÁSZF, a Páciens Karton, a Kezelési Terv együttesen tartalmazzák a Paciens és a Szolgáltató szerződéses megállapodásait.
 1. Az ÁSZF-ben és a KT-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi, fogorvosi és járóbeteg szolgáltatásokra vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 1. Jelen ÁSZF-ből eredő bármilyen esetleges jogviták eldöntésére kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.
 1. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely elsősorban jogszabályváltozások, szakmai előírások, kódexek, a nemzetközi partnerek standardjainak változása esetén következik be.

Czinkóczky Implant Központ Kft. képviseletében:

Dr. Czinkóczky Béla ügyvezető

Czinkóczky Implant Központ Kft. Általános Szerződési Feltételek 2024. január 01-jétől visszavonásig