Jogi és adatkezelési nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Czinkóczky Implant Központ Páciensei részére

I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Ez a tájékoztató a Czinkóczky Implant Központ Kft által folytatott személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat tartalmazza abból a célból, hogy az Ön személyes adatainak és hozzájárulásának megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt megillető jogosultságokkal (továbbiakban: „Tájékoztató”).

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az Ön által megadott személyes adatok kezelője:

Czinkóczky Implant Központ Korlátolt Felelősségű Társaság,
székhely és levelezési cím: 1138 Budapest Váci út 135-139. BSR Center, A épület, I. emelet
E-mail:
Honlap: www.czinkoczky-fogbeultetes.hu
(továbbiakban: „Adatkezelő”).

Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Dr. Czinkóczky Béla
email:

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Buzás Dóra
email:

(továbbiakban: „Adatkezelő”).

III. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK

1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE
A kezelt személyes adatok és forrásuk: név, születési név, TAJ, lakcím, születési hely és idő, az ellátással összefüggő adatok. A kezelt adatok az érintettől származnak.
Az adatkezelés célja: Páciensek vizsgálata, kezelése és annak dokumentálása. Amikor Ön igénybe veszi az ellátásunkat, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjába feltüntetjük adatait. Az adatkezelésnek célja az érintett ellátásának dokumentálása, egészségi állapotának nyomon követése, a betegjogok érvényesítése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja] [Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12. § (1) Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és a 13. §-ban foglaltak kivételével – önkéntes.
(2) Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell. (3) Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.] Az adatkezelés időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről rendelkező törvény 30. § (1) bekezdése szerint az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések esetében 50 év, képalkotódiagnosztikai felvételek esetében 10 év).
Adatok megismerésére jogosultak köre: • A Czinkóczky Implant Központ recepciós-pácienskoordinátor munkatársai
• A Czinkóczky Implant Központ back-office munkatársai
• A Czinkóczky Implant Központ orvosai
• A Czinkóczky Implant Központ dentálhigiénikusai
• A Czinkóczky Implant Központ fogászati szakasszisztens kollégái
• Fogtechnikai laborok, mint külső együttműködő kollégái: DenTown Lab Kft., Bridge Dental Kft., Interdental Kft.
• A fogászati szoftver üzemeltetés, mint külső együttműködő kollégái: Flexi Medical Hungary Kft.

2. BEJELENTKEZÉS A RENDELŐBE
A kezelt személyes adatok és forrásuk:
Név, Születési dátum, Irányítószám, város:, Utca, házszám:, Telefonszám, e-mail cím. A kezelt adatok az érintettől származnak.
Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel és a vizsgálati, kezelési időpontokról, időpontváltozásról, kontrollvizsgálatok időpontjairól való elektronikus és telefonon történő tájékoztatás céljából történő adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig
Adatok megismerésére jogosultak köre: • A Czinkóczky Implant Központ recepciós-pácienskoordinátor munkatársai
• A fogászati szoftver üzemeltetés, mint külső együttműködő kollégái: Flexi Medical Hungary Kft.

3. HÍRLEVELEK KÜLDÉSE ELEKTRONIKUS ÚTON
A kezelt személyes adatok és forrásuk: Név, email cím. A kezelt adatok az érintettől származnak.
Az adatkezelés célja: Elektronikus úton történő, tájékoztató jellegű és reklámot is tartalmazó információk – hírlevél – küldése céljából történő adatkezelés.
.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig
Adatok megismerésére jogosultak köre: • A Czinkóczky Implant Központ recepciós-pácienskoordinátor munkatársai
• A fogászati szoftver üzemeltetés, mint külső együttműködő kollégái: Flexi Medical Hungary Kft.

4. HÍRLEVELEK KÜLDÉSE POSTAI ÚTON
A kezelt személyes adatok és forrásuk: Név, Irányítószám, város, Utca, házszám. A kezelt adatok az érintettől származnak.
Az adatkezelés célja: Postai úton történő, tájékoztató jellegű és reklámot is tartalmazó információk – prospektus – küldése céljából történő adatkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig
Adatok megismerésére jogosultak köre: • A Czinkóczky Implant Központ recepciós-pácienskoordinátor munkatársai
• A fogászati szoftver üzemeltetés, mint külső együttműködő kollégái: Flexi Medical Hungary Kft.

5. SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE
A kezelt személyes adatok és forrásuk: név, lakcím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám), adószám (vagy adóazonosító jel), bankszámlaszám
minden esetben a közvetlenül az érintettől szerzi be.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése, bizonylatolás (számla kiállítás), számlák megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés]

Az adatkezelés időtartama: 8 év [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § bekezdés]

Adatok megismerésére jogosultak köre: • A Czinkóczky Implant Központ back-office munkatársai
• A fogászati szoftver üzemeltetés, mint külső együttműködő kollégái: Flexi Medical Hungary Kft.
• A Czinkóczky Implant Központ könyvelője Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

7. PARTNEREKRE, BESZÁLLÍTÓKRA VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSE

A kezelt személyes adatok és forrásuk: Név, email, telefonszám, cím.
minden esetben a közvetlenül az érintettől szerzi be.

Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés – a szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével, a nem vagy nem szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos kommunikáció biztosítása,
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez (kapcsolattartáshoz) szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja] Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő öt év, mint az általános polgári jogi elévülési idő (Ptk. 6:22.§ (1) bek.)
Adatok megismerésére jogosultak köre: • A Czinkóczky Implant Központ back-office munkatársai
• A fogászati szoftver üzemeltetés, mint külső együttműködő kollégái: Flexi Medical Hungary Kft.
• A Czinkóczky Implant Központ könyvelője Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

IV. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE, HATÓSÁGI ADATSZOLGÁLTATÁS

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére, így ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így például, amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

V. AZ ADATBIZTONSÁG, határokon átnyúló adatkezelés

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét az alábbiak szerint.

Csak az Adatkezelő arra feljogosított munkavállalói, valamint az arra feljogosított adatfeldolgozók férhetnek hozzá az adatkezeléssel érintett informatikai rendszerekhez, papír alapú adatokhoz. Az Adatkezelőnél biztosított azon területek fizikai védelme, ahol azok az adathordozók és a papír alapú dokumentumok találhatók, amelyeken személyes adatokat tárolnak. A személyes adatok kezelése fizikailag is zárható helyiségben vagy helyen történik. A kulcsokhoz való hozzáférési és használati jogosultság korlátozott. Adatkezelőnél biztonsági riasztó- és tűzvédelmi rendszer működik, amely a munkaidő után is biztosítja a betörés elleni védelmet- és a tűzvédelmet. Felhasználónevek és jelszavak védenek minden eszközt. A számítógépek zárolása biztosított. A belső hálózatok védelme a jogosulatlan hozzáféréssel szemben biztosított (pl. tűzfalakkal). A víruskeresők telepítésre kerültek, és azok karbantartása folyamatos az adatkezeléshez használt minden eszközön. Az Adatkezelőnél iratmegsemmisítők állnak rendelkezésre, illetve az Adatkezelő ilyen szolgáltatást vesz igénybe.

Határokon átnyúló adatkezelés, Unión kívüli adatkezelés

Az adatkezelést kizárólag az Unió (EU vagy EGT) valamely tagállamán belül végzik.

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

Ön az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

Az Adatkezelő az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol. Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az Ön részére.

Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely Önre vonatkozó pontatlan személyes adatot, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti.

3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A fentiek alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges, így:

a) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.
b) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

4. Az adatok zárolásához/ korlátozásához való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.
A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6. A tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, mert az az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy Ön ahhoz kifejezetten hozzájárulását adta, úgy Önt előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
E-mail:
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

VIII. A TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításáról email útján értesítést küld az érintetteknek.

IX. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az Ön személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

X. HATÁLYBA LÉPÉS NAPJA

Jelen Tájékoztató utolsó módosításának napja: 2020. január 02.